Polycom RealPresence ، که از زمان ادغام Polycom با Plantronics اکنون به RealPresence معروف است ، مجموعه ای از ابزارها و دستگاههای کنفرانس و همکاری ویدیویی است که برای افزایش بهره وری و ارتباطات در اتاقهای جلسات و سناریوهای تماس تصویری طراحی شده است.