دوربین کنفرانس AVer VC520 یک ابزار کنفرانس ویدیویی ضروری برای مشاغلی است که از کنفرانس مبتنی بر وب یا ابر استفاده می کنند.