برای فعال کردن نظارت بر اتاق و تماس Group 500: باید 1 در رابط محلی، به تنظیمات > مدیریت > امنیت > دسترسی از راه دور بروید. 2 برای اینکه اتاق یا تماس را از راه دور مشاهده کنید، Allow Video Display on Web را فعال کنید.