از پایه استفاده کنید وقتی سیستم بیکار است، دکمه اشتراک پایه را یک بار فشار دهید تا بازخوردی در مورد میزان باتری هدست دریافت کنید. چراغ های LED کامپیوتر، موبایل و دکمه تلفن رومیزی روشن می شوند و میزان باتری هدست شما را نشان می دهند.