مبدل سریال به فیبر نوری موگزا MOXA، یک دستگاه الکترونیکی است که برای تبدیل سیگنال‌های سریالی به سیگنال‌های فیبر نوری و برعکس استفاده می‌شود. این دستگاه معمولاً در پروژه‌های شبکه‌های ارتباطی و اتوماسیون صنعتی، به‌عنوان یک ابزار مهم برای تبدیل سیگنال‌های ارتباطی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مبدل سریال به فیبر نوری موگزا MOXA، به‌عنوان یک دستگاه تبدیل کننده، می‌تواند سیگنال‌های سریالی مختلفی را از جمله RS-232، RS-422 و RS-485 به سیگنال‌های فیبر نوری تبدیل کند. این دستگاه برای ارتباط در فواصل طولانی و در شرایط صنعتی سخت، بسیار کارآمد است. علاوه بر این، مبدل سریال به فیبر نوری موگزا MOXA، دارای ویژگی‌هایی مانند پشتیبانی از پروتکل‌های مختلف ارتباطی، قابلیت تنظیم و پیکربندی آسان، کارکرد پایدار و قابلیت اتصال به دستگاه‌های مختلف است.

با توجه به نیاز و مشخصات مورد نیاز، مبدل سریال به فیبر نوری موگزا MOXA، به‌عنوان یکی از بهترین گزینه‌های موجود در بازار، برای تبدیل سیگنال‌های سریالی به سیگنال‌های فیبر نوری و برعکس، بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد و در صنایع مختلفی مانند صنایع نفت و گاز، صنایع خودروسازی، صنایع الکترونیکی و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مبدل سریال به فیبر نوری موگزا MOXA ICF-1170I-M-ST
مبدل سریال به فیبر نوری موگزا MOXA ICF-1170I-M-ST-T
مبدل سریال به فیبر نوری موگزا MOXA ICF-1180I-M-ST
مبدل سریال به فیبر نوری موگزا MOXA ICF-1180I-M-ST-T
مبدل سریال به فیبر نوری موگزا MOXA ICF-1180I-S-ST
مبدل سریال به فیبر نوری موگزا MOXA ICF-1180I-S-ST-T
مبدل سریال به فیبر نوری موگزا MOXA ICF-1280I-M-ST
مبدل سریال به فیبر نوری موگزا MOXA ICF-1180I-M-ST-T
مبدل سریال به فیبر نوری موگزا MOXA ICF-1280I-S-ST
مبدل سریال به فیبر نوری موگزا MOXA ICF-1280I-S-ST-T
مبدل سریال به فیبرنوری موگزا MOXA ICF-1150-M-ST
مبدل سریال به فیبرنوری موگزا MOXA ICF-1150-M-SC
مبدل سریال به فیبرنوری موگزا MOXA ICF-1150-S-ST
مبدل سریال به فیبرنوری موگزا MOXA ICF-1150-S-SC
مبدل سریال به فیبرنوری موگزا MOXA ICF-1150-M-ST-T
مبدل سریال به فیبرنوری موگزا MOXA ICF-1150-M-SC-T
مبدل سریال به فیبرنوری موگزا MOXA ICF-1150-S-ST-T
مبدل سریال به فیبرنوری موگزا MOXA ICF-1150-S-SC-T
مبدل سریال به فیبرنوری موگزا MOXA ICF-1150I-M-ST
مبدل سریال به فیبرنوری موگزا MOXA ICF-1150I-M-SC
مبدل سریال به فیبرنوری موگزا MOXA ICF-1150I-S-ST
مبدل سریال به فیبرنوری موگزا MOXA ICF-1150I-S-SC
مبدل سریال به فیبرنوری موگزا MOXA ICF-1150I-M-ST-T
مبدل سریال به فیبرنوری موگزا MOXA ICF-1150I-M-SC-T
مبدل سریال به فیبرنوری موگزا MOXA ICF-1150I-S-ST-T
مبدل سریال به فیبرنوری موگزا MOXA ICF-1150I-S-SC-T
 
 
مبدل سریال به فیبرنوری موگزا MOXA ICF-1150-M-ST-IEX
مبدل سریال به فیبرنوری موگزا MOXA ICF-1150-M-SC-IEX
مبدل سریال به فیبرنوری موگزا MOXA ICF-1150-S-ST-IEX
مبدل سریال به فیبرنوری موگزا MOXA ICF-1150-S-SC-T-IEX
مبدل سریال به فیبرنوری موگزا MOXA ICF-1150-M-ST-T-IEX
مبدل سریال به فیبرنوری موگزا MOXA ICF-1150-M-SC-T-IEX
مبدل سریال به فیبرنوری موگزا MOXA ICF-1150-S-ST-T-IEX
مبدل سریال به فیبرنوری موگزا MOXA ICF-1150-S-SC-T-IEX
مبدل سریال به فیبرنوری موگزا MOXA ICF-1150I-M-ST-IEX
مبدل سریال به فیبرنوری موگزا MOXA ICF-1150I-M-SC-IEX
مبدل سریال به فیبرنوری موگزا MOXA ICF-1150I-S-ST-IEX
مبدل سریال به فیبرنوری موگزا MOXA ICF-1150I-S-SC-IEX
مبدل سریال به فیبرنوری موگزا MOXA ICF-1150I-M-ST-T-IEX
مبدل سریال به فیبرنوری موگزا MOXA ICF-1150I-M-SC-T-IEX
مبدل سریال به فیبرنوری موگزا MOXA ICF-1150I-S-ST-T-IEX
مبدل سریال به فیبرنوری موگزا MOXA ICF-1150I-S-SC-T-IEX
مبدل سریال به فیبرنوری موگزا MOXA IMC-101-M-SC
مبدل سریال به فیبرنوری موگزا MOXA IMC-101-M-SC-T
مبدل سریال به فیبرنوری موگزا MOXA IMC-101-M-SC-IEX
مبدل سریال به فیبرنوری موگزا MOXA IMC-101-M-SC-T-IEX
مبدل سریال به فیبرنوری موگزا MOXA IMC-101-M-ST
مبدل سریال به فیبرنوری موگزا MOXA IMC-101-M-ST-T
مبدل سریال به فیبرنوری موگزا MOXA IMC-101-M-ST-IEX
مبدل سریال به فیبرنوری موگزا MOXA IMC-101-M-ST-T-IEX
مبدل سریال به فیبرنوری موگزا MOXA IMC-101-S-SC
مبدل سریال به فیبرنوری موگزا MOXA IMC-101-S-SC-T
مبدل سریال به فیبرنوری موگزا MOXA IMC-101-S-SC-IEX
مبدل سریال به فیبرنوری موگزا MOXA IMC-101-S-SC-T-IEX
مبدل سریال به فیبرنوری موگزا MOXA IMC-101-S-SC-80
مبدل سریال به فیبرنوری موگزا MOXA IMC-101-S-SC-80-T
مبدل سریال به فیبرنوری موگزا MOXA IMC-101-S-SC-80-IEX
مبدل سریال به فیبرنوری موگزا MOXA IMC-101-S-SC-80-T-IEX
مبدل سریال به فیبرنوری موگزا MOXA IMC-101G
مبدل سریال به فیبرنوری موگزا MOXA IMC-101G-T
مبدل سریال به فیبرنوری موگزا MOXA IMC-101G-IEX
مبدل سریال به فیبرنوری موگزا MOXA IMC-101G-T-IEX
مبدل سریال به فیبرنوری موگزا MOXA IMC-P101-M-SC
مبدل سریال به فیبرنوری موگزا MOXA IMC-P101-M-ST
مبدل سریال به فیبرنوری موگزا MOXA IMC-P101-S-SC
مبدل سریال به فیبرنوری موگزا MOXA IMC-P101-S-ST
مبدل سریال به فیبرنوری موگزا MOXA IMC-P101-M-SC-T
مبدل سریال به فیبرنوری موگزا MOXA IMC-P101-M-ST-T
مبدل سریال به فیبرنوری موگزا MOXA IMC-P101-S-SC-T
مبدل سریال به فیبرنوری موگزا MOXA IMC-P101-S-ST-T
مبدل RS-232 به RS-422 موگزا MOXA TCC-100
مبدل RS-232 به RS-422 موگزا MOXA TCC-100-T
مبدل RS-232 به RS-422 موگزا MOXA TCC-100I
مبدل RS-232 به RS-422 موگزا MOXA TCC-100I-T
مبدل و تکرارکننده RS-422/485 موگزا MOXA TCC-120
مبدل و تکرارکننده RS-422/485 موگزا MOXA TCC-120-T
مبدل و تکرارکننده RS-422/485 موگزا MOXA TCC-120I
مبدل و تکرارکننده RS-422/485 موگزا MOXA TCC-120I-T
مبدل RS-232 به RS-422/485 موگزا MOXA TCC-80
مبدل RS-232 به RS-422/485 موگزا MOXA TCC-80I
مبدل RS-232 به RS-422/485 موگزا MOXA TCC-80-DB9
مبدل RS-232 به RS-422/485 موگزا MOXA TCC-80I-DB9
مبدل سریال به فیبرنوری موگزا MOXA TCF-142-M-ST
مبدل سریال به فیبرنوری موگزا MOXA TCF-142-M-ST
مبدل سریال به فیبرنوری موگزا MOXA TCF-142-M-SC
مبدل سریال به فیبرنوری موگزا MOXA TCF-142-M-SC-T
مبدل سریال به فیبرنوری موگزا MOXA TCF-142-S-SC
مبدل سریال به فیبرنوری موگزا MOXA TCF-142-S-SC-T
مبدل سریال به فیبرنوری موگزا MOXA TCF-142-S-ST
مبدل سریال به فیبرنوری موگزا MOXA TCF-142-S-ST-T
مبدل سریال به فیبرنوری موگزا MOXA TCF-90-M-ST
مبدل سریال به فیبرنوری موگزا MOXA TCF-90-S-ST