سیسکو (Cisco) یکی از بزرگترین تولیدکنندگان تجهیزات شبکه است که سوئیچ های شبکه متنوعی را ارائه می‌دهد. برخی از سری های سوئیچ های شبکه سیسکو شامل Catalyst، Nexus، Meraki و Industrial Ethernet هستند که برای شبکه های کوچک تا بزرگ، شرایط صنعتی و شبکه های ابری مناسب هستند. قیمت سوئیچ های شبکه سیسکو بسته به نوع و مدل دستگاه و نیازهای شما متفاوت است و در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، می توانید به وبسایت سیسکو مراجعه کنید یا با نمایندگی سیسکو در منطقه خود تماس بگیرید.

سوئیچ سیسکو Cisco C3850-12S-E
سوئیچ سیسکو Cisco C3850-12S-S
سوئیچ سیسکو Cisco C3850-12XS-S
سوئیچ سیسکو Cisco C3850-12XS-E
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960XR-24PS-I
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960XR-24TS-I
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960XR-24TD-I
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960XR-24PD-I
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960XR-48TS-I
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960XR-48FPD-I
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960XR-48FPS-I
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960XR-48TD-I
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960XR-48LPS-I
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960XR-48LPD-I
سوییچ شبکه 24 پورت سیسکو Cisco 2960S-24TS-L
سوییچ شبکه 48 پورت سیسکو Cisco 2960S-48FPD-L
سوییچ شبکه 48 پورت سیسکو Cisco 2960S-48LPD-L
سوییچ شبکه 48 پورت سیسکو Cisco 2960S-48TD-L
سوییچ شبکه 48 پورت سیسکو Cisco 2960S-48FPS-L
سوییچ شبکه 48 پورت سیسکو Cisco 2960S-48LPS-L
سوییچ شبکه 48 پورت سیسکو Cisco 2960S-48TS-L
سوییچ شبکه 48 پورت سیسکو Cisco 2960S-48TS-S
سوییچ شبکه 24 پورت سیسکو Cisco 2960S-24PD-L
سوییچ شبکه 24 پورت سیسکو Cisco 2960S-24TD-L
سوییچ شبکه 24 پورت سیسکو Cisco 2960S-24PS-L
سوییچ شبکه 24 پورت سیسکو Cisco 2960S-24TS-S

 

 

سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3850-24XS-S
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3850-24S-S

 

 

سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3850-24XS-E

 

سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960+24LC-L
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960+24LC-S
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960+24PC-L
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960+24PC-S
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960+24TC-L
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960+24TC-S
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960+48PST-L
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960+48PST-S
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960+48TC-L
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960+48TC-S
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960-24-S
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960-24LC-S
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960-24LT-L
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960-24PC-L
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960-24PC-S
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960-24TC-L
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960-24TC-S
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960-24TT-L
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960-48PST-S
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960-48PST-L
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960-48TC-L
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960-48TC-S
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960-48TT-L
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960-48TT-S
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960-8TC-L
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960-8TC-S
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960G-8TC-L
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960G-48TC-L
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960L-16PS-LL
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960L-16TS-LL
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960L-8PS-LL
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960L-8TS-LL
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960L-24PQ-LL
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960L-24PS-LL
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960L-24TQ-LL
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960L-24TS-LL
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960L-48PQ-LL
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960L-48PS-LL
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960L-48TQ-LL
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960L-48TS-LL
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960PD-8TT-L
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960S-24PD-L
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960S-24PS-L
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960S-24TD-L
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960S-24TS-L
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960S-24TS-S
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960S-48FPD-L
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960S-48FPS-L
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960S-48LPD-L
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960S-48LPS-L
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960S-48TD-L
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960S-48TS-L
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960S-F24PS-L
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960S-F24TS-L
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960S-F24TS-S
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960S-F48FPS-L
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960S-F48LPS-L
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960S-F48TS-L
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960S-F48TS-S
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960X-24PD-L
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960X-24PS-L
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960X-24TD-L
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960X-24TS-L
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960X-24PSQ-L
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960X-24TS-LL
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960XR-24PD-I
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960XR-24PS-I
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960XR-24TD-I
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960XR-24TS-I
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960XR-48FPD-L
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960XR-48FPS-L
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960XR-48LPD-L
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960XR-48LPS-L
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960XR-48TS-L
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960XR-48TD-L
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960XR-48TS-LL
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960XR-48FPD-I
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960XR-48FPS-I
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960XR-48LPD-I
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960XR-48LPS-I
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960XR-48TD-I
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960XR-48TS-I
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3560-24PS-E
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3560-24PS-S
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3560-24TS-E
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3560-24TS-S
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3560-48PS-E
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3560-48PS-S
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3560-48TS-E
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3560-48TS-S
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3560E-24PD-E
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3560E-24PD-S
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3560E-24TD-E
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3560E-24TD-S
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3560E-24TD-SD
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3560E-48PD-E
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3560E-48PD-EF
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3560E-48PD-S
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3560E-48PD-SF
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3560E-48TD-E
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3560E-48TD-S
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3560E-48TD-SD
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3560G-24PS-E

 

سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3560G-24PS-S
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3560G-24TS-E
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3560G-24TS-S
سوئیچ سیسکوCisco WS-C3560G-48PS- E

 

سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3560G-48TS-S
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3560V2-24PS-E
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3560V2-24PS-S
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3560V2-24TS-E
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3560V2-24TS-S
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3560V2-24TS-SD
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3560V2-48PS-E
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3560V2-48PS-S
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3560V2-48PS-SM
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3560V2-48TS-E
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3560V2-48TS-S
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3560X-24P-E
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3560X-24P-L
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3560X-24T-E
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3560X-24P-S
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3560X-24T-L
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3560X-24T-S
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3560X-48P-E
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3560X-48P-L
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3560X-48P-S
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3560X-48T-E
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3560X-48T-L
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3560X-48T-S
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3560X-48PF-E
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3560X-48PF-L
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3560X-48PF-S
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3560X-48U-E
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3750-24FS-S
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3750-24P-AP25
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3750-24P-AP50
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3750-24PS-E
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3750-24PS-S
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3750-24TS-E
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3750-24TS-S
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3750-48PS-E
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3750-48PS-S
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3750-48TS-E
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3750-48TS-S
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3750-48P-AP50
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3750E-24PD-E
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3750E-24PD-S
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3750E-24TD-E
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3750E-24TD-S
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3750E-24TD-SD
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3750E-48PD-E
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3750E-48PD-EF
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3750E-48PD-S
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3750E-48PD-SF
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3750E-48TD-E
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3750E-48TD-S
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3750E-48TD-SD
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3750G-12S-E
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3750G-12S-S
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3750G-12S-SD
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3750G-24PS-E
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3750G-24PS-S
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3750G-24TS-E1U
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3750G-24TS-S1U
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3750G-24T-E
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3750G-24T-S
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3750G-24WS-S25
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3750G-24WS-S25
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3750G-24WS-S50
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3750G-48PS-E
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3750G-48PS-S
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3750G-48TS-E
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3750G-48TS-S
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3750V2-24PS-E
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3750V2-24PS-S
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3750V2-24TS-E
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3750V2-24TS-S
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3750V2-48PS-E
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3750V2-48PS-S
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3750V2-48TS-E
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3750V2-48TS-S
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3750X-12S-E
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3750X-12S-S
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3750X-24P-E
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3750X-24P-L
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3750X-24P-S
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3750X-24T-E
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3750X-24T-L
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3750X-24T-S
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3750X-24S-E
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3750X-24S-S
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3750X-48P-E
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3750X-48P-L
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3750X-48P-S
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3750X-48PF-E
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3750X-48PF-L
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3750X-48PF-S
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3750X-48T-E
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3750X-48T-L
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3750X-48T-S
سوئیچ سیسکو Cisco MS120-24-HW
سوئیچ سیسکو Cisco MS120-24P-HW
سوئیچ سیسکو Cisco MS120-48-HW
سوئیچ سیسکو Cisco MS120-48FP-HW
سوئیچ سیسکو Cisco MS120-48LP-HW
سوئیچ سیسکو Cisco MS120-8-HW
سوئیچ سیسکو Cisco MS120-8FP-HW
سوئیچ سیسکو Cisco MS120-8LP-HW
سوئیچ سیسکو Cisco MS210-24-HW
سوئیچ سیسکو Cisco MS210-24P-HW
سوئیچ سیسکو Cisco MS210-48-HW
سوئیچ سیسکو Cisco MS210-48FP-HW
سوئیچ سیسکو Cisco MS210-48LP-HW
سوئیچ سیسکو Cisco MS220-24-HW
سوئیچ سیسکو Cisco MS220-24P-HW
سوئیچ سیسکو Cisco MS220-48-HW
سوئیچ سیسکو Cisco MS220-48FP-HW
سوئیچ سیسکو Cisco MS220-48LP-HW
سوئیچ سیسکو Cisco MS225-24-HW
سوئیچ سیسکو Cisco MS225-24P-HW
سوئیچ سیسکو Cisco MS225-48-HW
سوئیچ سیسکو Cisco MS225-48FP-HW
سوئیچ سیسکو Cisco MS225-48LP-HW
سوئیچ سیسکو Cisco MS250-24-HW
سوئیچ سیسکو Cisco MS250-24P-HW
سوئیچ سیسکو Cisco MS250-48-HW
سوئیچ سیسکو Cisco MS250-48FP-HW
سوئیچ سیسکو Cisco MS250-48LP-HW
سوئیچ سیسکو Cisco C9200L-48T-4G-A
سوئیچ سیسکو Cisco C9200L-48T-4G-A
سوئیچ سیسکو Cisco C9200-48P-E
سوئیچ سیسکو 48PXG-4X-E
سوئیچ سیسکو Cisco C9200L-24PXG-2Y-A
سوئیچ سیسکو Cisco C9200L-48PXG-4X-A
سوئیچ سیسکو C9200CX-8P-2X2G-E
سوئیچ سیسکو Cisco C9200CX-12P-2X2G-E
سوئیچ سیسکو Cisco C9200L-24PXG-4X-E
سوئیچ سیسکو Cisco C9200CX-12P-2X2G-A
سوئیچ سیسکو Cisco C9200CX-8P-2X2G-A
سوییچ شبکه 48 پورت سیسکو Cisco WS-C2960X-48TS-L
سوییچ شبکه 24 پورت سیسکو Cisco WS-C2960X-24TS-LL
سوییچ شبکه 48 پورت سیسکو Cisco WS-C2960X-48LPS-L
سوییچ شبکه 48 پورت سیسکو Cisco WS-C2960X-48FPS-L
سوییچ شبکه 48 پورت سیسکو Cisco WS-C2960X-48TS-LL