سوییچ‌های سیسکو، یکی از بهترین و پرکاربردترین انواع سوییچ‌های شبکه در دنیا هستند. این سوییچ‌ها با استفاده از تکنولوژی‌های مختلف، به کاربران امکان ایجاد و مدیریت شبکه‌هایی با پهنای باند بالا، قابلیت مدیریت پیکربندی شبکه و امنیت بالا را می‌دهد.

سوییچ‌های سیسکو، دارای ویژگی‌هایی مانند قابلیت پشتیبانی از پروتکل‌های مختلف شبکه، قابلیت مدیریت پیکربندی شبکه، قابلیت تشخیص و جلوگیری از حملات شبکه، قابلیت ایجاد شبکه‌های مجازی، قابلیت تعریف و مدیریت قوانین و سیاست‌های شبکه، قابلیت مدیریت و کنترل ترافیک شبکه و همچنین دارای قابلیت اتصال به شبکه‌های مختلف می‌باشد.

با توجه به نیاز و مشخصات مورد نیاز، سوییچ‌های سیسکو، به‌عنوان یکی از بهترین گزینه‌های موجود در بازار، برای ایجاد و مدیریت شبکه‌هایی با پهنای باند بالا، قابلیت مدیریت پیکربندی شبکه و امنیت بالا بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرند. این سوییچ‌ها، به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین اجزای یک شبکه، در تأمین ایجاد و مدیریت شبکه‌هایی با پهنای باند بالا، پشتیبانی از پروتکل‌های مختلف شبکه، تشخیص و جلوگیری از حملات شبکه، قابلیت ایجاد شبکه‌های مجازی، قابلیت تعریف و مدیریت قوانین و سیاست‌های شبکه، قابلیت مدیریت و کنترل ترافیک شبکه و اتصال به شبکه‌های مختلف نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کنند.

سوییچ Cisco WS-C3650-24TS-L
سوییچ Cisco WS-C3650-24TS-S
سوییچ Cisco WS-C3650-24PS-S
سوییچ Cisco WS-C3650-24PD-L
سوییچ Cisco WS-C3650-24TD-L
سوییچ Cisco WS-C3650-24TD-S
سوییچ Cisco WS-C3650-48TS-L
سوییچ Cisco WS-C3650-48TS-S
سوییچ Cisco WS-C3650-48PS-S
سوییچ Cisco WS-C3650-48PWS-S
سوییچ Cisco WS-C3650-48TD-L
سوییچ Cisco WS-C3650-48TD-S
سوییچ Cisco WS-C3650-48TQ-L
سوییچ Cisco WS-C3650-48TQ-S
سوییچ Cisco WS-C3650-48FD-L
سوییچ Cisco WS-C3650-48PD-L
سوییچ Cisco WS-C3650-48PD-S
سوییچ Cisco WS-C3650-48PWD-S
سوییچ Cisco WS-C3650-24TS-E
سوییچ Cisco WS-C3650-24TD-E
سوییچ Cisco WS-C3650-24PS-E
سوییچ Cisco WS-C3650-24PD-E
سوییچ Cisco WS-C3650-48PQ-L
سوییچ Cisco WS-C3650-48PQ-E
سوییچ Cisco WS-C3650-48FQ-E
سوییچ Cisco WS-C3650-48PD-E
سوییچ Cisco WS-C3650-24PWS-S
سوییچ Cisco WS-C3650-48FD-S
سوییچ Cisco WS-C3650-48FQ-S
سوییچ Cisco WS-C3650-48FS-L
سوییچ Cisco WS-C3650-48FS-S
سوییچ Cisco WS-C3650-48TD-E
سوییچ Cisco WS-C3650-48PQ-S
سوییچ Cisco WS-C3650-48FD-E
سوییچ Cisco WS-C3650-48FQ-L
سوییچ Cisco WS-C3650-48FS-E
سوییچ Cisco WS-C3650-48TS-E
سوییچ Cisco WS-C3650-48PS-E
سوییچ Cisco WS-C3650-48TQ-E
سوییچ Cisco WS-C3650-24PWD-S
سوییچ Cisco WS-C3650-48FWS-S
سوییچ Cisco WS-C3650-48FWD-S
سوییچ Cisco WS-C3650-48FWQ-S
سوییچ Cisco WS-C3650-12X48UQ-E
سوییچ Cisco WS-C3650-12X48UR-E
سوییچ Cisco WS-C3650-12X48UZ-E
سوییچ Cisco WS-C3650-8X24UQ-E
سوییچ Cisco WS-C3650-48FQM-E
سوییچ Cisco WS-C3650-24PDM-E
سوییچ Cisco WS-C3650-12X48UQ-S
سوییچ Cisco WS-C3650-12X48UR-S
سوییچ Cisco WS-C3650-12X48UZ-S
سوییچ Cisco WS-C3650-8X24UQ-S
سوییچ Cisco WS-C3650-48FQM-S
سوییچ Cisco WS-C3650-24PDM-S
سوییچ Cisco WS-C3650-12X48UQ-L
سوییچ Cisco WS-C3650-12X48UR-L
سوییچ Cisco WS-C3650-12X48UZ-L
سوییچ Cisco WS-C3650-12X48UQ-L
سوییچ Cisco WS-C3650-48FQM-L
سوییچ Cisco WS-C3650-24PDM-L
سوییچ Cisco C1-WS3650-24UQ/K9
سوییچ Cisco C1-WS3650-24PDM/K9
سوییچ Cisco C1-WS3650-24PS/K9
سوییچ Cisco C1-WS3650-24TD/K9
سوییچ Cisco C1-WS3650-24TS/K9
سوییچ Cisco C1-WS3650-24PD/K9
سوییچ Cisco C1-WS3650-24XPD/K9
سوییچ Cisco C1-WS3650-48PQ/K9
سوییچ Cisco C1-WS3650-48PD/K9
سوییچ Cisco C1-WS3650-48PS/K9
سوییچ Cisco C1-WS3650-48TQ/K9
سوییچ Cisco C1-WS3650-48TD/K9
سوییچ Cisco C1-WS3650-48TS/K9
سوییچ Cisco C1-WS3650-48FS/K9
سوییچ Cisco C1-WS3650-48UQ/K9
سوییچ Cisco C1-WS3650-48UR/K9
سوییچ Cisco C1-WS3650-48UZ/K9
سوییچ Cisco C1-WS3650-48FQM/K9
سوییچ Cisco C1-WS3650-48FD/K9
سوییچ Cisco C1-WS3650-48XFD/K9
سوئیچ Cisco C9300-48U-E
سوئیچ Cisco C9300-48T-E
سوئیچ Cisco C9300-48P-A
سوئیچ Cisco C9300-48T-A
سوئیچ Cisco C9300-48P-E
سوئیچ Cisco C9300-24U-E
سوئیچ Cisco C9300-24U-A
سوئیچ Cisco C9300-24T-E
سوئیچ Cisco C9300-24T-A
سوئیچ Cisco C9300-24P-E
سوئیچ Cisco C9300-24P-A
سوئیچ Cisco C9300-48UXM-A
سوئیچ Cisco C9300-48UXM-E
سوئیچ Cisco C9300-48UMX-A
سوئیچ Cisco C9300-24UX-A
سوئیچ Cisco C9300-24UX-E
سوئیچ Cisco C9300-24U-A
سوئیچ Cisco C9407R
سوئیچ Cisco C9410R
سوئیچ Cisco C9407R-96U-BNDL-A
سوئیچ Cisco C9407R-96U-BNDL-E
سوئیچ Cisco C9410R-96U-BNDL-A
سوئیچ Cisco C9410R-96U-BNDL-E
سوئیچ Cisco C9500-12Q-A
سوئیچ Cisco C9500-12Q-E
سوئیچ Cisco C9500-32C-A
سوئیچ Cisco C9500-32C-E
سوئیچ Cisco C9500-32QC-A
سوئیچ Cisco C9500-32QC-E
سوئیچ Cisco C9500-48Y4C-E
سوئیچ Cisco C9500-48Y4C-A
سوئیچ Cisco C9500-48X-A
سوئیچ Cisco C9500-48X-E
سوئیچ Cisco C9500-24Y4C-E
سوئیچ Cisco C9500-24Y4C-A
سوئیچ Cisco C9500-24X-A
سوئیچ Cisco C9500-24X-E
سوئیچ Cisco C9500-16X-E
سوئیچ Cisco C9500-16X-A
سوئیچ Cisco C9500-24Q-A
سوئیچ Cisco C9500-24Q-E
سوئیچ Cisco C9500-40X-2Q-A
سوئیچ Cisco C9500-40X-2Q-E
سوئیچ Cisco C9500-40X-A
سوئیچ Cisco C9500-40X-E
سوئیچ Cisco C9500-16X-2Q-E
سوئیچ Cisco C9500-16X-2Q-A
سوئیچ Cisco C9200-24T-A
سوئیچ Cisco C9200L-48T-4G-E
سوئیچ Cisco C9200L-48P-4G-A
سوئیچ Cisco C9200L-48P-4G-E
سوئیچ Cisco C9200L-24T-4X-A
سوئیچ Cisco C9200L-24T-4X-E
سوئیچ Cisco C9200L-24P-4X-A
سوئیچ Cisco C9200L-24P-4X-E
سوئیچ Cisco C9200L-48T-4X-A
سوئیچ Cisco C9200L-48T-4X-E
سوئیچ Cisco C9200L-48P-4X-A
سوئیچ Cisco C9200L-48P-4G-A
سوئیچ Cisco C9200-24T-A
سوئیچ Cisco C9200-24T-E
سوئیچ Cisco C9200L-24P-4G-E
سوئیچ Cisco C9200-24P-A
سوئیچ Cisco C9200-24P-E
سوئیچ Cisco C9200-48T-A
سوئیچ Cisco C9200-48T-E
سوئیچ Cisco C9200-48P
سوئیچ Cisco C9200L-24T-4G-A
سوئیچ Cisco C9200L-24T-4G-E
سوئیچ Cisco C9200L-48P-4X-E
سوئیچ Cisco Nexus N2K-C2348TQ
سوئیچ Cisco Nexus N2K-C2348UPQ
سوئیچ Cisco Nexus C2348TQ-E
سوئیچ Cisco Nexus C2232PP
سوئیچ Cisco Nexus C2232TF-E
سوئیچ Cisco Nexus C2232TM-E
سوئیچ Cisco Nexus C2248TF-E
سوئیچ Cisco Nexus C2248TP-E
تلفن سیسکو Cisco CP-6911
سوئیچ Cisco Nexus C3524P-10GX
سوئیچ Cisco Nexus C3548P-10GX
سوئیچ Cisco Nexus C3548P-10G
سوئیچ Cisco Nexus C3524P-10G
سوئیچ Cisco Nexus C3524P-XL
سوئیچ Cisco Nexus C3048TP-1GE
سوئیچ Cisco Nexus C3064PQ-10GX
سوئیچ Cisco Nexus C3064TQ-10GT
سوئیچ Cisco Nexus C3064TQ-32T
سوئیچ Cisco Nexus C31108PC-V
سوئیچ Cisco Nexus C31108TC-V
سوئیچ Cisco Nexus C31108TCV-32T
سوئیچ Cisco Nexus C31128PQ-10GE
سوئیچ Cisco Nexus C3132C-Z
سوئیچ Cisco Nexus C3132Q-40GE
سوئیچ Cisco Nexus C3132Q-40GX
سوئیچ Cisco Nexus C3132Q-V
سوئیچ Cisco Nexus C3132Q-XL
سوئیچ Cisco Nexus C3164Q-40GE
سوئیچ Cisco Nexus C3172PQ-10GE
سوئیچ Cisco Nexus C3172PQ-XL
سوئیچ Cisco Nexus C3172TQ-10GT
سوئیچ Cisco Nexus C3172TQ-32T
سوئیچ Cisco Nexus C3172TQ-XL
سوئیچ Cisco Nexus C3264C-E
سوئیچ Cisco Nexus C34180YC
سوئیچ Cisco Nexus C3548P-XL
سوئیچ Cisco Nexus C36180YC-R
سوئیچ Cisco Nexus C3636C-R
سوئیچ Cisco Nexus C3016Q-40GE
سوئیچ Cisco Nexus N5K-C56128P
سوئیچ Cisco Nexus N5K-C5672UP
سوئیچ Cisco Nexus N5K-C5548UP-FA
سوئیچ Cisco Nexus N5K-C5596T-FA
سوئیچ Cisco Nexus N5K-C5596UP-FA
سوئیچ Cisco Nexus N5K-C5672UP-16G
سوئیچ Cisco Nexus C1-N5548UP-B-S32
سوئیچ Cisco Nexus C1-N5K-C5548UP-FA
سوئیچ Cisco Nexus C1-N5K-C56128P
سوئیچ Cisco Nexus C1-N5624Q
سوئیچ Cisco Nexus C1-N5624-B-24Q
سوئیچ Cisco Nexus C1-N5K-C5648Q
سوئیچ Cisco Nexus C1-N5K-C5648-B-36Q
سوئیچ Cisco Nexus C1-N5596T-FA
سوئیچ Cisco Nexus C1-N5K-C5596UP-FA
سوئیچ Cisco Nexus C1-N5672UP-6FEX-1G
سوئیچ Cisco Nexus C1-N5672UP4FEX10GT
سوئیچ Cisco Nexus C1-N5672UP-4FEX-1G
سوئیچ Cisco Nexus C1-N5672UP-8FEX-1G
سوئیچ Cisco Nexus C1-N5K-C5672UP
سوئیچ Cisco Nexus C1-N5K-C5672UP-16G
سوئیچ Cisco 9148S DS-C9148S-12PK9
سوئیچ Cisco 9148S DS-C9148S-48PK9
سوئیچ Cisco DS-C9148S-D12PSK9
سوئیچ Cisco DS-C9148S-D48PSK9
سوئیچ Cisco DS-C9148S-D12P8K9
سوئیچ Cisco DS-C9148S-D48P8K9
ماژول سوئیچ سیسکو Cisco WS-X4306-GB